• 146762885-12
  • 149705717

Sarp ediji elektronik önümleri

Sarp ediji elektronik önümleri

Sarp ediji elektronik önümleri

Sarp ediji elektronikasy, birleşdirijileriň aşaky akym amaly üçünji ýeridir.Aşakdaky önümleriň tehnologiki taýdan gowulaşmagy we sarp edilişiň ýokarlanmagyna bolan islegiň netijesinde sarp ediji elektronika birleşdiriji pudagy yzygiderli ösdi.Birikdirijiler sarp ediş elektronik önümlerinde giňden ulanylýar.Birikdirijileriň esasy görnüşleri: DC Jek, Mini HDMI, Audio Jek, Mini / Micro USB 2.0 / 3.0, FPC / FFC birleşdirijileri, tagtadan tagtadan / simden simden / simden simli tagta birikdirijileri we ş.m.

Häzirki wagtda meniň ýurdumda sarp ediji elektron birikdirijileriniň önümçilik tehnologiýasy, ýokary tizlikli geçiriş, köp funksiýaly, pes impedans, daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk we amatlylyk aýratynlyklaryny görkezip, kämillik ýaşyna ýetdi.Şeýle-de bolsa, öndürijilik görkezijilerine laýyk gelýän sarp edijiniň elektron birikdirijilerini öndürmek üçin üpjün edijiler önüm gurluşynyň dizaýnynda, önümçilige gözegçilik derejesinde, çig malda we önüm öndürijiligini barlamakda we ş.m. güýçde bolmaly we ýetmek üçin uzak möhletleýin önümçilik prosesini gowulaşdyrmaly. durnukly hil we elýeterli çykdajy.gözegçilik edilýän köpçülikleýin önümçiligi.Şol bir wagtyň özünde, sarp ediş elektronik önümleriniň önüm öndürijiligi we aşa inçe galyňlygy üçin goşa isleglerini kanagatlandyrmak üçin sarp ediş elektronik birleşdirijileri diwersifikasiýa, miniatýurizasiýa, köp funksiýaly, gowy elektromagnit utgaşyklygy, standartlaşdyrma we özleşdirmek ugrunda öser. geljek.Sarp edijiniň elektron birikdirijileriniň öndürijiligi terminal elektron önümleriniň ulanylyşyna we howpsuzlygyna we esasy öndürijiligine gönüden-göni täsir edýär