• 146762885-12
  • 149705717

Energiýa saklaýyş önümleri

Energiýa saklaýyş önümleri

Energiýa saklaýyş önümleri

Energiýa saklaýjy birleşdirijiler dürli zynjyr tagtalaryny birleşdirýän önümlerdir.Gowy geçiriş kuwwaty bilen, häzirki birleşdiriji önüm kategoriýasynda gaty ajaýyp birleşdiriji önüm.Maliýe pudagy önümçiliginde, lukmançylyk enjamlarynda, tor aragatnaşygynda, liftde, senagat awtomatizasiýasynda, elektrik üpjünçiligi ulgamynda, durmuş enjamlary, ofis enjamlary, harby önümçilik we beýleki pudaklarda ulanylýar.Energiýa saklaýjy birikdirijiniň zynjyr tagtalarynyň arasyndaky interfeýsler dürli-dürli we her görnüşiň öz aýratynlyklary bar.Aşakda bu taraplaryň gysgaça jikme-jiklikleri bar:

1. Setirler we awtobuslar / gysgyçlar.Busbar we iňňe tertibi birneme arzan we köplenç ulanylýan interfeýs usullary.Programma meýdanlary: pes derejeli, uly göwrümli akylly önümler, ösüş tagtalary, düzediş tagtalary we ş.m.Üstünlikleri: arzan, tygşytly, amatly, sim birikdirmesi we gözden geçirmek üçin amatly;Kemçilikler: uly göwrüm, egilmek aňsat däl, uly aralyk, ýüzlerçe gysgyç birikdirilip bilinmez (gaty uly).

2. Käbir tagta birikdirijiler hatar çeňňeklerden has dykyz ykjam önümler üçin ulanylýar.Programma: giňden ulanylýan, esasy akylly enjam önümleri esasan ulanylýar.Üstünlikleri: kiçi göwrümli, köp tikiş, 1 sm uzynlygy 40 tikiş ýasap bolýar (şol bir spesifikasiýa diňe 20 tikişiň içinde edilip bilner).Adetmezçilikleri: umumy dizaýn üýtgemeli, gymmat bolmaly we ýygy-ýygydan dakyp bolmaýar.

3. Plastinka birleşdirijisine galyňlaşdyrylan plastinka birleşdirilip, sökülip we hatar çeňňege salyp bolýar.Programma ssenariýleri: synag tagtasy, ösüş tagtasy, uly enjamlar (esasy şassi kabeli ýaly).Üstünlikleri: arzan bahadan, nokatlaryň ähliumumy ulanylmagy, takyk baglanyşyk we amatly ölçeg.Kemçilikleri: bejermek aňsat däl, uly, köpçülikleýin önümçilik ssenarilerine laýyk däl.

4. FPC birleşdiriji wilka.Köp akylly önümler we maşynlar kompýuter anakartyndan maglumat signallaryny çekmeli we FPC kiçi göwrümi we çeýe aýratynlyklary sebäpli gaty gowy saýlaw.Programma ssenariýasy: tok zynjyry egildi, kompýuter anakarty daşarky enjamlar, kömekçi tagta kompýuter anakarty bilen birikdirildi we önümiň ýapyk meýdany dar.Üstünlikleri: kiçi göwrüm, arzan baha.