• 146762885-12
  • 149705717

Täze energiýa ulagy zarýad beriji

Üýtgeýän önümlere zarýad berýän täze energiýa ulagy

Üýtgeýän önümlere zarýad berýän täze energiýa ulagy

Hytaý awtoulag öndürijiler birleşigi tarapyndan ýakynda ýaýradylan maglumatlara görä, şu ýylyň aprel aýynda Hytaýda ýangyç ulaglarynyň öndürilmegi we satylmagy ep-esli peseliş tendensiýasyny görkezse-de, täze energiýa ulaglarynyň satuwy geçen ýyldan bäri ösüş tendensiýasyny dowam etdirdi.Fuelangyç ulaglaryny täze energiýa ulaglary bilen çalyşmak gutulgysyz tendensiýa bolup, geljekde ulaglaryň sany artar.

Zarýad beriş üýşmeleri elektrik ulaglary üçin elektrik energiýasy bilen üpjün ediji enjamdyr.Täze energiýa ulaglaryna eýeçilik bilen deňeşdirilende, Hytaýda zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany ýeterlik däl.Bar bolan ulagyň üýşmeleňine görä, geljekde Hytaýda zarýad beriş üýşmeleňleriniň arasyndaky boşluk hasam giňelder we Hytaýda ulag üýşmesiniň gatnaşygy 1: 1 bolar, şonuň üçin zarýad beriş bazaryň bazary gaty giňdir.Milli syýasatyň netijesinde arassa elektrik ulaglaryna we plug-gibrid ulaglara eýeçilik artýar we bazara üýşmek üçin isleg artýar.Zarýad beriji birleşdirijiler zarýad beriş üýşmeleňleriniň esasy bölekleri bolup, bazaryň gerimi hem giňelmegini dowam etdirýär.

Täze energiýa ulaglaryny zarýad ýygnamakdan aýryp bolmaýar we zarýad beriş üýşmeleri birikdirijilerden aýryp bolmaz.Täze energiýa ulaglarynyň meşhurlygy, zarýad beriji birleşdirijileriň ösmegine doly itergi berýän milli zarýadly üýşmek gurluşygynyň iň ýokary derejesini kesgitledi.Birikdirijileriň professional öndürijisi hökmünde aitem tehnologiýasy ylmy gözleglerde we işläp düzmekde we üýşmeleň birikdirijilerine zarýad bermek, bazar mümkinçiliklerinden we müşderileriň intellektinden peýdalanmakda öňdebaryjy boldy.