• 146762885-12
  • 149705717

Lukmançylyk elektron önümleri

Lukmançylyk elektron önümleri

Lukmançylyk elektron önümleri

"Sagdyn Hytaý" milli strategiýa öwrüldi.Köpçülik lukmançylyk saglygyna has köp üns berdi we uly saglyk pudagy çalt ösüş döwrüne gadam basdy.Täze nesil maglumat tehnologiýalarynyň we internet programmalarynyň meşhurlygy diňe bir lukmançylyk derejesini, saglygy dolandyrmak ukybyny ýokarlandyrman, tehniki goldawy üpjün etmän, lukmançylyk enjamlarynyň kämilleşdirilmegine hem täze üýtgeşmeler girizýär.

Esasanam soňky ýyllarda, Xinguanyň täsiri sebäpli, elektron tehnologiýasy bilen goldanýan we bazaryň saglygy goraýyş zerurlyklaryna esaslanýan göçme lukmançylyk enjamlarynyň bazary geljegi uludyr.Temperaturany ölçeýän ýaraglar, gan glýukoza hasaplaýjylary, oksimetrler, biohimiki analizatorlar, insulin şprisleri we ýürek defibrilýatorlary ýaly önümler bazarda meşhurdyr.Bu, ýokary akymly elektron bölekleri üçin has ýokary öndürijilik talaplaryny öňe sürýär.Içerde we daşary ýurtlarda birleşdiriji öndürijileriň köpüsi göçme lukmançylyk enjamlarynyň bazar tortuny öňünden goýup başladylar.

Jübi lukmançylygy, akylly lukmançylyk we telemedisina ýaly täze lukmançylyk modelleriniň ösmegi bilen, bu modelleriň durmuşa geçirilmegi, maglumat bazarynda ýokary dykyzlykly elektrik birikdirijilerine, şol sanda datçige bolan islegiň artmagyna sebäp bolýan uly maglumat geçiriş tehnologiýasynyň goldawyny talap edýär. tehnologiýa we birikdiriş tehnologiýasy.Lukmançylyk enjamlaryny birikdirijileriň aç-açan tendensiýasy has kiçi we kiçi, ýeňil we has ergonomiki.

Bu pudakda birleşdiriji amaly çözgütleriň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde aitem tehnologiýasy giňden ulanylýan birleşdiriji önümleri we tehnologiýa gönükdirilen ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär we lukmançylyk enjamlaryny öndürijilere indiki innowasiýany durmuşa geçirmek üçin täsirli çözgütler bilen has innowasion önüm dizaýnlaryny ösdürmäge kömek edip biler. lukmançylyk enjamlaryny öndürmek.Gekang elektronikasy, lukmançylyk birikdirijileriniň howpsuzlygyny, ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin lukmançylyk enjamlarynyň dürli amaly gurşawyny doly göz öňünde tutýar.Şol bir wagtyň özünde, howpsuzlyk esasynda, pes energiýa sarp etmek, miniatýurizasiýa we ulanylyş aňsatlygy ýaly birleşdiriji önümleriň ýokary öndürijilik talaplaryny güýçlendirýär, göçme lukmançylyk enjamlarynyň elektron bölekleriniň tizligini dowam etdirýär. sarp ediji elektronika bazary bilen.