• 146762885-12
  • 149705717

Habarlar

Baglaýjy syn we önümçilik zynjyry

1 、 Senagat synyna birikdiriji, adatça tok ýa-da signal açmak we öçürmek üçin geçirijini (sim) degişli jübüt elementi bilen birleşdirýän elektromehaniki elementi aňladýar.Aerokosmosda, aragatnaşykda we maglumatlary geçirmekde, täze energiýa ulaglarynda, demir ýol tranzitinde, sarp ediş elektronikasynda, lukmançylyk bejergisinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

2 、 Stokarky we aşaky senagat zynjyry

ýokarky gatlaklar

Birikdiriji pudagyň ýokary çig mallary reňkli metallar, seýrek we gymmatly metallar, plastmassa materiallary we beýleki kömekçi materiallardyr.Çig malyň bahasy birleşdiriji önümleriň bahasynyň 30% -ini emele getirýär.Şolaryň arasynda reňkli metallar we seýrek we gymmat bahaly metallar birleşdirijileriň bahasynyň iň köp bölegini emele getirýär, ondan soň plastmassa çig mal we beýleki kömekçi materiallar bar.

aşaky akym

Baglaýjylar esasan awtoulagda (23%), aragatnaşykda (21%), sarp ediş elektronikasynda (15%) we senagatda (12%) giňden ulanylýar.Dört amaly meýdançanyň bazar paýy 70% -den geçýär, ondan soň harby awiasiýa (6%), lukmançylyk bejergisi, gurallar, täjirçilik we ofis enjamlary ýaly beýleki ugurlar jemi 16% -i tutýar.Highokardan aşaklygyna girdeji derejesi degişlilikde harby dereje, senagat derejesi we sarp ediji derejesi bolup durýar, bäsdeşlik bolsa ýiti, awtomatlaşdyryş derejesine talaplar tersine.

Harby elektron enjamlary üçin ygtybarlylyk we daşky gurşawa uýgunlaşmak iň ýokary ähmiýete eýe.Tehniki kynçylyk birneme ýokary, bäsdeşlik päsgelçiligi ýokary we önümleriň köpüsi ýöriteleşdirilen we kiçi partiýa.Şonuň üçin bahalar ýokary, önümleriň jemi girdejisi hem ýokary.Mysal üçin, “Aerospace” elektrik birikdirijileriniň jemi girdejisi 40 göterime golaý.

Awtoulag elektron enjamlary harby senagat bilen sarp ediş elektronikasynyň arasynda bolup, olaryň umumy girdejisi harby pudaga garanyňda birneme pesdir.Mysal üçin, “Yonggui” elektrik ulagy biznesiniň jemi girdejisi 30% töweregi.

Sarp ediji elektronikasy, ýeterlik bäsdeşlik we arzan bahalar bilen energiýa sarp edilişine, öndürijiligine we bahasyna iň ýokary ähmiýet berýär.Umuman aýdanyňda, sarp ediji birleşdirijiniň birlik bahasy 1 ýuandan pes we jemi girdeji marjasy degişlilikde pesdir.Mysal üçin, “Lixun” takyklygynyň jemi girdejisi 20% töweregi.3 ry Senagat görnüşi

Baglaýjy senagaty ýokary hünärli we doly bäsdeşlik bazarydyr.Hytaý dünýädäki iň uly birleşdiriji bazardyr, ýöne önümler esasan orta we pes derejeli, ýokary derejeli birleşdirijileriň paýy birneme pes we senagat konsentrasiýasy pes.

Häzirki wagtda içerki birleşdiriji bazar bäsleşigine gatnaşýan kärhanalary dört kategoriýa bölmek bolar: ABŞ-daky iri köpmilletli kärhanalar, Japanaponiýa we Taýwan tarapyndan maliýeleşdirilýän iri köpmilletli kärhanalar, Hytaýda garaşsyz markalary bolan birnäçe öňdebaryjy kärhanalar we köp sanly içerki kiçi we orta kärhanalaryň.


Iş wagty: Noýabr-08-2021