• 146762885-12
  • 149705717

Habarlar

“Elektronika Günorta Hytaý”, “Günorta Hytaý”, “Lazer Günorta Hytaý” yza süýşürmek barada bildiriş

Hormatly sergä gatnaşyjylar, myhmanlar we hyzmatdaşlar,
Phenum epidemiýasynyň öňüni almak we pnewmoniýa epidemiýasynyň öňüni almak we gözegçilik merkezi bolan Şençzhenen şäheriniň Baoan etrabynyň sergi çärelerine gözegçilik etmek boýunça ýörite topar tarapyndan berlen sergileri saklamak baradaky habarnama laýyklykda, 25-nji oktýabrdan Şençzhenen Bütindünýä sergi we konwensiýa merkezi togtadylýar sergileri we çäreleri geçirmek.Aboveokardaky habarnamany durmuşa geçirmek üçin Günorta Hytaý Halkara Önümçilik Elektronikasy, Awtomatlaşdyryş we Lazer Expo 2021 (Günorta Hytaý elektronikasy, Günorta Hytaý önümi, Lazer Günorta Hytaý) we bilelikde ýerleşýän sergiler Hytaý (Şençzhenen) Maşyn Görkeziş sergisi. we 2021-nji ýylyň 28-30-njy oktýabrynda Şençzhenen Bütindünýä sergi we konwensiýa merkezinde meýilleşdirilýän “Machine Vision Technology & Application” konferensiýasy we Günorta Hytaý Dolandyryş Geňeşiniň Halkara Söwda we Satyn alyş ýarmarkasy şol bir ýerde 2021-nji ýylyň 23-25-nji noýabryna çenli yza süýşüriler.

Bu möhüm pursatda sergä gatnaşyjylaryň, myhmanlaryň we hyzmatdaşlarymyzyň saglygyny, howpsuzlygyny we üstünligini goramak biziň ileri tutýan wezipämizdir.2002-nji ýyldan bäri Hytaýda elektronika we fotonika pudagyna hyzmat edýäris we bilelikde kynçylyklary we hasyl wagtlaryny başdan geçirýäris.Biz hemmäni Hytaýyň we özümiziň ýagty geljegine ynamly we optimistik bolmaga çagyrýarys.

Bu üýtgeşme sebäpli ýüze çykan ähli oňaýsyzlyklar üçin tüýs ýürekden ötünç soramagy kabul ediň, ýöne siziň howpsuzlygyňyz iň esasy aladamyzdyr.Üznüksiz goldawyňyz üçin hemmäňize sag bolsun aýdýarys we bu maglumatlary wagtynda alarsyňyz we şoňa görä düzediş girizip bilersiňiz diýip umyt edýäris.Soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

 

Şençzhenen Atom Technology Co., ltd.

 

Şonda duşuşarys diýip sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

QQ 图片 20211026164832
Size üstünlik we jan saglyk arzuw edýäris!

Hormatlamak bilen,

Messe Muenchen Şanhaý Co., Ltd.
2021-nji ýylyň 26-njy oktýabry

 


Iş wagty: 26-2021-nji oktýabr