• 146762885-12
  • 149705717

Habarlar

Baglaýjylaryň ulanylyşy

Baglaýjylar, esasan, tor enjamlary bilen mehaniki desgalaryň arasynda maglumatlary, signallary we elektrik üpjünçiligini birikdirmek üçin ulanylýar.Olara Hytaýda birleşdirijiler, wilkalar we rozetkalar hem diýilýär.Olar gündelik durmuşdan we senagat önümçiliginden aýrylmazdyr.Senagat birleşdirijileri köplenç ýapyk diwar rozetkalaryna garanyňda has berk şertlerde ulanylýar, ýöne köplenç duýmaýarys.Geliň, köplenç ünsden düşürilýän birleşdirijileriň näme edip biljekdigine göz aýlalyň.

Ilki bilen, demirýol tranzitinde, mysal üçin, ok otlylarynda ýa-da ýokary tizlikli otlylarda, nädip has durnukly gürleşip, internete has çalt göz aýlap ýa-da ýokary kesgitli programmalara tomaşa edip bilersiňiz?Otlyda köp wagt sarp eden bolsaňyz, munuň nähili möhümdigini bilýärsiňiz we birikdiriji signallaryň yzygiderli akmagy üçin jogapkärdir, size rahat WiFi ulanmaga mümkinçilik berýär.

Tennis ýaryşy ýaly bir çärä tomaşa edeniňizde, birleşdiriji eminiň oturgyjyna oturdylyp, adaty elektrik üpjünçiligini we aragatnaşygy üpjün etmek üçin eminiň kompýuterine birikdirilip bilner.Oýunyň göwnejaý işlemegi, birleşdirijiniň jogapkärdigini aýdyp bolar.

Estrada rok konserti, teatr ýa-da aýdym-saz ýaly tomaşanyň ýerine ýetirijisi ygtybarly, ygtybarly signal berişini, onsuz tolgundyryjy çykyş edip biler.

Elektrik stansiýalarynda, esasanam açyk kommutatorda, senagat birikdirijileri özboluşly öndürijiligini oýnaýarlar.Güne, ýele, tozana, ýagyşa we buzlara yzygiderli täsir etmek dolandyryş kabinetine ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär.

Ygtybarly, subut edilen birleşdirijiler, ýel turbinalary üçin süýüm ulgamlary ýaly ýel energiýasynda has meşhurdyr.

Robotlarda birleşdirijiler hem aýrylmazdyr.Baglaýjylaryň kömegi bilen robotlar işlemek we awtomatlaşdyrmak has aňsat.

CNC gözegçilik üçin 3 ýaly önümçilik prosesinde

- 5 okly işleýiş merkezi, içgysgynç, freze, buraw enjamlary, köp okly CNC ulgamy birleşdirijiden aýryp bolmaz, açyk USB, TCP / IP tor DNC gaýtadan işlemek we maglumat geçirmek.

Aslynda tornalar, plastmassa gaýtadan işleýän enjamlar, çaphanalar, metal we agaç gaýtadan işleýän enjamlar, elektrik kranlar, ýarymgeçiriji önümçilik enjamlary, azyk we içgini gaýtadan işleýän we gaplaýyş enjamlary, güýç, signal we maglumat maşyn birikmesini gazanmak üçin birleşdirijileri ulanýarlar.

Bu “Siemens” paýlanan sürüjilik önümidir.Çep tarapdaky sürüji we sag tarapdaky hereketlendiriji mämişi kabel bilen iki ujuna birikdiriji birikdirijiler bilen birikdirilýär.Göz öňüne getirişiňiz ýaly, birleşdirijini ulanmasaňyz, kabel birikdirmesi, enjamyň çep we sag taraplary diňe bir aralyk kesgitlenmän, bir gezek göçmeli ýa-da daşamaly bolsaňyz, iki enjamy bilelikde hereket etmeli bolarsyňyz. , gaty amatsyz.Birikdirmek üçin birleşdirijileri ulanmak bilen, iki enjam gaplama daşamagy aýrylyp, islendik wagtda bölünip bilner, gaty amatly!

Baglaýjylaryň artykmaçlyklary

Şeýlelik bilen, durmuşymyzdaky kölegeleri bilen kesişýän ýa-da düşnükli ýa-da düşnüksiz birleşdirijiler.Iň düşnükli şekil, baglanyşyk roluny oýnaýan, gural interfeýsiniň iki ujuny mehaniki birleşdirijiniň şekillendirilmegi.

Birleşdirijiniň artykmaçlyklary, durmuşy ulanmakda giňelmegini dowam etdirýär, başga-da başga bir rol görkezýär, durmuşymyza amatlylyk getirýär, ýöne kembaha garalyp bilinmeýär, şonuň üçin birleşdirijiniň artykmaçlyklary näme?

Ilki bilen, birleşdirijiniň köpri roly we amatlylygy.Birikdiriji baglanyşyk funksiýasy, uly giňişligiň kombinasiýasy bilen baglanyşykly uly giňişligiň global aralyk ýetmezçiligini üýtgetdi, üç ölçegli üstüň arasyndaky baglanyşygy amala aşyrmak, uçaryň birleşmegine düşünmek üçin bu wilkanyň iň uly artykmaçlygydyr , ýönekeý we kiçi, amatly.

Ikinjiden, birleşdiriji kiçi we gysga, birikme meselesi tapylansoň, bejermek we çalyşmak aňsat;Birikdirijiniň täzeleniş tizligi çalt, içerki komponentleriň täzelenmegini we çalşylmagyny amala aşyryp biler, bu bolsa taslamanyň çykdajylaryny tygşytlamak we howpsuzlygy üpjün etmek üçin has möhümdir.Üçünjiden, çalt saklamak we täzelemek aňsat.

Netijede, birleşdirijiniň dizaýny çeýe bolup, ony saýlamagymyzyň esasy ölçeglerinden biridir.Baglaýjynyň dizaýny kiçijik, gurmak aňsat, aýyrmak aňsat we konsentrasiýanyň düýp manysy bolan nusgawy teoriýany çuňňur özünde jemleýän howpsuzlygyny we bitewiligini üpjün edýär.

Şonuň üçin durmuşymyzda mehaniki we elektrik bölekleri hökmünde birleşdiriji uly rol oýnaýar, köprini birleşdirýän ulgamlary, kiçi ulgamlary ýa-da bölekleri, geçiriş signallaryny ýa-da energiýasyny üpjün etmek, bu kenaryň birleşmegine ýetmek üçin elektrik we elektron önümleriniň aýrylmaz önümidir. beýleki kenar bolsa köpri ýaly tutuş ýoly tekiz saklaýar.


Iş wagty: Noýabr-18-2021