• 146762885-12
  • 149705717

Habarlar

Täzelenen 2022 “iPad Pro” modelleri 4 pinli “Smart Connector” -y ulanyp biler

“AppleInsider” diňleýjileri tarapyndan goldanýar we “Amazon Associate” we “Affiliate” hökmünde kär satyn almak üçin komissiýa gazanyp biler.Bu hyzmatdaşlyk redaksiýamyzyň mazmunyna täsir etmeýär.
“Apple” 2022 “iPad Pro” eýelerine aksesuarlary birikdirmek üçin has köp mümkinçilik hödürläp biler, sebäbi planşetiň göwresine bir jübüt “dört pinli birikdiriji” goşjakdygy barada myş-myşlar bar.
“IPad Pro” -da “Jadyly klawiatura” ýaly enjamlary birikdirmek üçin planşetiň arka tarapynda ýerleşýän “Smart Connector” bar.Eger myş-myşlar dogry bolsa, bu düşünje geljekki “iPad Pro” modellerine hem baryp biler.
Hytaý çeşmelerinden “Macotakara” -nyň habaryna görä, 6-njy nesil 12,9 dýuýmlyk “iPad Pro” we 4-nji nesil 11 dýuýmlyk “iPad Pro” -yň umumy dizaýny häzirki modeller bilen birmeňzeş bolar.Şeýle-de bolsa, “Apple” adaty üç pinli “Smart Connector” -yň ýerine iki sany “dört pinli” birleşdirijini ulanmagy meýilleşdirýär.
Hasabatda täze birleşdiriji görnüşleriň “iPad Pro” -yň ýokarsynda we aşagynda boljakdygy aýdylýar, ýöne nirede boljakdygyny takyk aýtmaýar.
“Apple” -iň bar bolan pin sözbaşylaryny göz öňünde tutup, birikmäniň bir bölegi hökmünde goşmaça nokatlaryň ulanylyp bilinjekdigini görmek galýar.Hasabatyň esasy sebäbi, goşmaça nokatlar “iPad Pro” we birikdirilen garnituralaryň arasynda güýç geçirmäge kömek edip biler.
Häzirki zaman akylly wilkalarynda üç sany çeňňegiň ulanylmagy, täze wilkalaryň üç pinli garnituralar bilen gabat gelmejekdigini aňladyp biler.MagSafe, MacBook Pro-da bäş sany gysgyç ulanýan başga bir sözbaşy.
Çeňňekleriň sany baradaky myş-myşlar şübheli bolup bilse-de, iki birleşdirijiniň bolmagy, planşetiň her ujunda bir kiçi esbaplary birikdirmäge mümkinçilik berýär.
Garaz, kimdir biri üç ýa-da dört tikiş bilen ulanar diýip umyt edýärin.Jadyly klawiatura we Logitech-den başga şu wagta çenli aksesuar jemgyýeti sürüde gidýär.Köp zat üçin häzirki Bluetooth gowy işleýär.(“Brydge” klawiatura / trackpad bilen iPP 22-de ýazylýar.)
“Akylly birikdirijiler” hiç haçan dogry ýerine ýetirilmedi.Meniň pikirimçe, onuň asyl görüşi şeýle bir çäklidi welin, üçünji taraplaryň gyzyklanmasy azdy.Şonuň üçin peýdalylygyny ýokarlandyrmak üçin hakykatdanam bir zat bolmaly.USBc ýa-da ningyldyrym portuny çalyşmak ýa-da garnituranyň işleýşini giňeltmek maksatmy?Şeýle-de bolsa, gaty gymmat klawiatura üçin pul töleýänler üçin yza gabat gelmegi üpjün etmeli.
“Apple” -iň “Uzakda” çäresi 7-nji sentýabrda bolar.Täze “iPhone 14” -den başga-da, “Apple” -iň sentýabr wakasyndan nämä garaşmalydygy we ş.m.
“Apple” -iň bukulyp bilinýän “iPhon” -lary geljekde gibrid OLED panellerini ulanyp biler we “Apple” käbir bukulyp bilinýän smartfonlarda ýüze çykýan çişmelerden gaça durar.
Mophie, “iPhone”, “iPad” we “MacBook” üçin simsiz zarýad berijileriň “Snap +” setirini goşmak bilen ýokary tizlikli GaN diwar zarýad berijileriniň setirini giňeltdi.
“MSI Creator Z17” noutbugy ajaýyp dizaýny bolan iş aty hökmünde ýerleşdirildi.Kagyz ýüzünde, hatda “Apple” -iň döredijilik merkezi 16 dýuýmlyk “MacBook Pro” bilen bäsleşýär.Ine, nädip deňeşdirýärler.
“IPad Pro” we “MacBook Air” hem güýçli, hem-de iş üçin amatly enjamlar.Ine, beýlekisinden birini saýlamaga synanyşanyňyzda göz öňünde tutmaly zatlar.
Synag studiýamyzda iki sany Mac M2 bar.MacBook Air M2-ni nädip saklaýandyklaryny we termiki çäklerde tapawudyň näderejede uludygyny görmek üçin MacBook Pro M2 bilen deňeşdirdik.
Master & Dynamic's MW75, “Apple” -iň “AirPods Max” bilen gönüden-göni bäsleşýän ANC aýratynlyklaryny hödürleýän ýokary hilli nauşniklerdir. Master & Dynamic's MW75, “Apple” -iň “AirPods Max” bilen gönüden-göni bäsleşýän ANC aýratynlyklaryny hödürleýän ýokary hilli nauşniklerdir. MW75 от Master & Dynamic - это визококачественные наушники с Кәмми ANC, кот неапрямую гурурирюют с AirPods Max от Apple. Master & Dynamic's MW75, “Apple” -iň “AirPods Max” bilen gönüden-göni bäsleşýän ýokary hilli ANC nauşnikleri. Master & Dynamic 的 MW75 是 提供 ANC 与 与 与 与 Apple 的 AirPods Max 竞争。 Master & Dynamic 的 MW75 是 提供 ANC 功能 的 高 品质 耳机 与 与 与MW75 от Master & Dynamic - это визококачественные наушники сункцией активного шумоподавления, котя напрямую гурурируют с AirPods Max от Apple. Master & Dynamic's MW75, “Apple” -iň “AirPods Max” bilen gönüden-göni bäsleşýän nauşnikleri ýatyrýan ýokary hilli işjeň ses.Ine, premium şahsy ses garnituralaryny deňeşdirmek.
Täze “Surface Laptop Go 2”, Microsoft-yň “Apple” -iň iň soňky “MacBook Air M2” -ine bäsdeş hökmünde görkezýän inçe we elýeterli Windows noutbugy.Ine, ultraportable noutbuklary deňeşdirmek.
“Apple” -iň “Uzakda” çäresi 7-nji sentýabrda bolar.Täze “iPhone 14” -den başga-da, “Apple” -iň sentýabr wakasyndan nämä garaşmalydygy we ş.m.
“Apple” -iň bukulyp bilinýän “iPhon” -lary geljekde gibrid OLED panellerini ulanyp biler we “Apple” käbir bukulyp bilinýän smartfonlarda ýüze çykýan çişmelerden gaça durar.
Mophie, “iPhone”, “iPad” we “MacBook” üçin simsiz zarýad berijileriň “Snap +” setirini goşmak bilen ýokary tizlikli GaN diwar zarýad berijileriniň setirini giňeltdi.
“Apple” -iň “Uzakda” çäresi 7-nji sentýabrda bolar.Täze “iPhone 14” -den başga-da, “Apple” -iň sentýabr wakasyndan nämä garaşmalydygy we ş.m.
“Apple iOS 16” “iPhone” -ny öňküsinden has özleşdirer.Ine, iPhone-yňyzy nädip şahsylaşdyrmalydygy barada iň soňky gollanma.
Ikinji nesil Razer Kishi täze dizaýn, kämilleşdirilen düwmeler we iPhone ulanyjylary üçin ýoldaş programma hödürleýär.“Backbone One” bilen nähili gabat gelýär?
Marşal Emberton II prosessoryň berk abraýyna esaslanan ajaýyp gürleýjidir.Has arzan gürleýjiler bar bolsa-da,
“Apple Watch” -iň özi ýaly möhüm zat, özüňi beýan etmek üçin saýlan gaýyş.Aşakda “Apple” geýilýän zatlar üçin sagat zolaklaryny we toparlaryny saýlaýarys.
“MagPower SwitchEasy 4-in-1 Multi Charger” bilen ähli enjamlaryňyzy bir enjamdan, şol sanda “Apple Watch” -i “Apple” tarapyndan tassyklanan disk bilen zarýad alyp bilersiňiz.
“AirPods Max” üçin “Benks Grand Pro” nauşnik stendi, asyl nusgasyna hoş geldiňiz.Şeýle-de bolsa, aç-açan bir meseläni äsgermezlik edip, ozal bolmadyk çylşyrymlylyklary girizýär.
Airthings View Plus bilen öýüňiziň howa hiline, şol sanda ölüm howply radon derejesine gözegçilik ediň.
“Apple” “iPad mini 6” üçin “Jadyly klawiatura” ýasamaýar we “Lululook” magnit klawiaturasy muny subut edip biler.
“Lutron” -yň “Serena Shades” diapazonyna iň täze goşundy, täze arhitektura bal ary kölegeleri “HomeKit” akylly öýüniň möhüm bölegi bolup durýar.
“AppleInsider” hakykatdanam garaşsyz onlaýn neşirleriň biridir.Edýän işlerimizi gowy görýän bolsaňyz, yzymyzda bolmak üçin az mukdarda sadaka bermegi göz öňünde tutuň.
“AppleInsider” -den lezzet alýan bolsaňyz we garaşsyz neşirleri goldamak isleseňiz, haýyr-sahawat etmegi göz öňünde tutuň.


Iş wagty: 07-2022-nji sentýabr